Ett medvetet andetag : En metasyntes om mindfulness främjande effekt på elevers psykiska hälsa

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar stadigt bland barn och unga i skolåldern. Forskning visar att mindfulness främjar individens psykiska och fysiska hälsa. Implementering av mindfulness har blivit allt vanligare i skolor både nationellt som internationellt. Syfte: Att undersöka om mindfulness bidrar till att främja skolelevers psykiska hälsa. Metod: En systematisk litteraturstudie, metasyntes som inkluderar tio stycken artiklar. Resultat: Det medvetna andetagets främjande effekt visar sig som ett övergripande tema och fyra subtema som visar att mindfulness ökar inre lugn samt reducerar oro och ångest, förbättrar självreglering, ökar koncentration och fokus samt förbättrar relationen till andra och till sig själv. Konklusion: De fynd som framkom styrker mindfulness som intervention i skolan. Mindfulness bidrar till att elever lär sig hantera både inre och yttre faktorer, vilket är gynnsamt för elevens psykiska hälsa och välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)