Idrottens mening för barn och unga och var man hittar den : En kvantitativ enkätundersökning om vilka faktorer inom idrott som skapar sammanhang hos elever

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Sebastian Strömberg; Mohsen Daryaei; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vad som lockar barn och unga till att vara aktiva och vad som krävs för att de ska stanna kvar vid att vara fysiskt aktiva. Studien syftar också till att se elevernas upplevda känsla av sammanhang när det kommer till dels ämnet idrott och hälsa, men även om att ha en aktiv livsstil utanför skoltid. ● Frågeställningar ur elevernas perspektiv: - Vad är det inom idrotten som gör det hanterbart? - Vad är det inom idrotten som gör det meningsfullt? - Vad är det inom idrotten som gör det begripligt? Metod Detta är en kvantitativ enkätundersökning där totalt 43 barn och ungdomar från årskurs 6, 9 och år 2 på gymnasiet tillfrågades. Frågorna i enkäten handlade om hur de upplevde idrotten i skolan och hur de såg på deras idrottande eller icke idrottande utanför skolan. Detta har sedan analyserats med hjälp av KASAM som verktyg. Där vi sett till elevernas upplevdabegriplighet , hanterbarhet och meningsfullhet inom idrott och fysisk aktivitet. Detta för att kunna se samband och kunna dra slutsatser från resultaten vi fått från enkäterna. Resultat Vår studie påvisar att det som lockar barn och ungdomar till att vara fysiskt aktiva är att de får möjlighet att välja själva och göra det på egna villkor. Det vill säga att de känner meningsfullhet i det de väljer att göra. Det är också det som gör att de väljer att fortsätta med de idrotter de utövar. Barn känner att det är viktigt att ha vänner runt aktiviteterna de utför och det hjälper dem att motivera sig till att fortsätta idrotta. Här hittar vi också vad de finner är meningsfullt inom idrotten. Det de känner är begripligt inom idrotten är de positiva hälsoeffekterna som kommer med fysisk aktivitet. Det undersökningen kom fram till vad gäller hanterbarhet inom idrotten så visade det att det krävs tid och resurser för att kunna vara fysiskt aktiv utöver skolan. Slutsats Det finns inte endast ett rätt sätt att bedriva idrottsundervisningen men det vår studie kom fram till är att eleverna efterfrågar variation och tydliga syften med lektionsinnehållet. Så skolan kan hjälpa till att skapa intressen för idrott genom att introducera nya aktiviteter ochförklara nyttan i det de gör. Det är också väldigt spritt i vad som lockar barn till idrott men även där så behöver de känna känsla av sammanhang för att både börja och sedan för att fortsätta idrotta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)