Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Economics

Sammanfattning: Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. Produktdifferentiering avser inte enbart produkten i sig, utan kan även innebära att kunden erbjuds säkra leveranser av ett brett produktsortiment. Dessa krav kan emellertid vara komplicerade att uppfylla. För att klara av att uppfylla kraven krävs en väl fungerande distribution, produktion och materialförsörjning som är samordnade med varandra på ett kostnadseffektivt sätt. Lagerstyrningen har en central roll för att distributionen, produktionen och materialförsörjningen skall fungera. Likaså för företag vars mål är att upprätthålla en god leveransförmåga genom en hög grad av lagertillgänglighet. Lagerstyrningen kan anses bli viktigare, om än mer krävande hos företag med breda produktsortiment, vilket är fallet hos flertalet sågverk – och träförädlingar i Sverige. Som effekt av ett brett produktsortiment ökar nivåerna av råvarulager, produkter i arbete och färdigvarulager vilket leder till kapitalkrävande investeringar. Konsekvensen blir att produkterna blir stående i lager. En kostsam konsekvens, som blir ytterst väsentlig inom skogsnäringen där trävaran är ett levande material mottagligt för mikrobiella angrepp och missfärgningar. Dessa målkonflikter resulterade i ett intresse att utreda hur ett företag verksamt i sågverk – och förädlingsnäringen kan minska sin totala lagringskostnad utan att ta anspråk på ett brett produktsortiment. Syftet var att utreda hur trävaruföretaget kan optimera sina produktionskvantiteter med avvägning mellan lagerföring – och ordersärkostnader. Insamlingen av data skedde via kvalitativa intervjuer och utdrag av data från företagets affärs – och lagersystem. Inledningsvis bestod analysen av prognostisering av framtida efterfrågan för att sedan användas under partiformningen vilket är en metod för att bestämma hur mycket som ska beställas eller produceras vid respektive beordringstillfälle. Företagets tillvägagångssätt vid föregående – och kommande period ställdes mot utförd partiformning. Beräkningarna resulterade i att företagets totalkostnad för produkterna i urvalet kan i snitt minskas med 58 % under kommande period. Detta till följd av att företaget enligt partiformningen ska producera större partier vid färre beordringstillfällen. Dock ställer större partier krav på lagerutrymme vilket kan komma att vara en begränsande faktor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)