Övervikt och fetma : En kvalitativ studie om förebyggande insatser i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Övervikt och fetma bland barn är ett stort problem i samhället. Allt fler barn lider av övervikt och fetma. Det viktigt att identifiera övervikt och fetma i tidig ålder då de är en stor risk att barnen även kommer att lida av övervikt eller fetma i vuxen ålder. Övervikt och fetma kan leda till olika begräsningar hos individen och även en ökad risk att drabbas av viktrelaterade sjukdomar. Dessa viktrelaterade sjukdomar innebär ökade kostnader för samhället. Syftet med denna studie är att undersöka hur skolsköterskor arbetar förebyggande mot övervikt och fetma i skolan. För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar tillämpats; Vilka faktorer bidrar till övervikt och fetma hos barn? Vad finns det för förebyggande insatser kring övervikt och fetma i skolan? Hur arbetar skolan med att få föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn? För att samla in data har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerad intervjuguide används som verktyg. Intervjupersonerna är fyra stycken skolsköterskor på olika skolor i södra Sverige. Resultatet visade att skolsköterskorna på de olika skolorna arbetade förebyggande mot övervikt och fetma. De hade många likheter i det förebyggande arbetet. Några av deras metoder som de tillämpade var hälsosamtal, viktkontroller och samarbete med övrig skolpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)