Hur bör LPHC-risker kommuniceras? - En studie om hur kontextuell framing påverkar beslutsfattande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: En av de mer komplicerade situationerna som beslutsfattare kan ställas inför är så kallade Low-Probability High-Consequence (LPHC) händelser. Dessa händelser representerar katastrofala risker med extremt låg probabilitet att inträffa, som exempelvis större skogsbränder. Fastän forskning bedrivits inom området under lång tid finns det fortfarande brister i kunskapen kring hur LPHC-risker tolkas. Denna studie undersökte hur kommunikation av LPHC-risker påverkar beslutsfattande samt hur nuvarande riskteori kan appliceras på LPHC-risker. Studien använde sig av en design med upprepade mätningar och datainsamlingen genomfördes med hjälp av webbformulär (N = 21) för att utforska hur tränade brandskyddsingenjörer reagerade på olika LPHC-risker. Resultatet visade inga signifikanta effekter för temporala faktorer, tilldelat ansvar eller presentationstil av probabiliteten, något nuvarande vetenskaplig teori motsäger. Detta resultat gav vidare stöd till tanken att LPHC-risker skiljer sig fundamentalt från andra risker och behöver undersökas separat. För arbetare inom riskhantering föreslog studien att LPHC-risker bör hanteras med försiktighet. Det verkade inte finnas några effekter på beslutsfattande baserat på kommunicerandet av var i tid risken ligger, vem som bär ansvaret för den, eller hur probabiliteten skrivs ut. Stor försiktighet rekommenderas dock fortfarande beträffande hur de kommuniceras då det finns luckor i den nuvarande forskningen kring hur kontextuell information påverkar beslutsfattande kring LPHC-risker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)