Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och möjligheten att få och att utföra ett arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diagnoserna Attention Deficit / Hyperactivity Disorder [ADHD] och Autismspektrumtillstånd har kopplats till flertalet upplevda problem i arbetssituationen i olika studier. Endast 22% av vuxna med diagnoserna har ett avlönat arbete. Tidigare studier besvarar dock inte hur personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar [NPF] bedömer sina möjligheter att få eller att utföra ett arbete. Syfte: att beskriva hur personer med NPF, så som ADHD och Autismspektrumtillstånd, bedömer möjligheten att få ett arbete, att utföra ett arbete och eventuella arbetsinriktade stöd kopplade till detta. Metod: Enkätstudie med 52 respondenter, som har NPF och är aktiva inom internetforum. Resultat: I studien har 40% av respondenterna högskoleutbildning och 58% har avlönat arbete. Resultatet av studien visar att NPF inte påverkar möjligheten att utföra ett arbete, men innebär risk för aktivitetsobalans. NPF innebär stora problem att få ett arbete. Mest erhållna stöd är ordinarie arbetsmarknadspolitiskt program, 35%, medan mest efterfrågade stöd är lönebidrag, stöd via samtal och särskilt introduktions och uppföljningsstöd. De få respondenter som berättat om sina NPF då de sökt arbete är missnöjda med reaktionen från arbetsgivaren. Konklusion: Respondenterna har lägre arbetslöshet än indikerat av tidigare studier. Respondenterna önskar i första hand stöd att söka arbete, men stöden de önskar kräver en arbetsoförmåga, som de anser att de inte har. Risken finns för aktivitetsmarginalisering och aktivitetsförlust.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)