Hur upplevs det dagliga livet med kronisk hjärtsvikt? : En kvalitativ litteraturstudie ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är ett växande problem där patientens hela liv påverkas i olika dimensioner. Detta kan leda till en minskad livskvalité och ett ökat lidande. För att kunna ge patienter med hjärtsvikt en bra vård är det av stor vikt att förstå hur patienten upplever att sitt liv påverkas. Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt. Metod: En litteraturstudie med systematisk bearbetning av litteratur innehållande tio kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Alla artiklar genomgick en kvalitetsgranskning, där sju artiklar höll en hög kvalitet och tre artiklar höll en medelhög kvalitet. Insamlade data analyserades sedan med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Under analysen framkom tre kategorier och åtta underkategorier. Följande kategorier framkom: “Upplevelsen av faktorer som påverkade patientens liv negativt”, “Upplevelsen av livsstilsförändringar” samt “Upplevelsen av påfrestningar i dagligt liv”. Slutsats: Att leva med kronisk hjärtsvikt orsakar flera negativa konsekvenser på patientens dagliga liv och aktiviteter. Flertalet patienter upplever brister inom vården, framförallt information kring hur man hanterar sin sjukdom. Vidare forskning och utbildning om hur vården ska bemöta dessa patienter behövs, för att kunna utveckla vården och ge en mer personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)