Nyförlösta kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande under förlossningen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Barnmorskans bemötande är en viktig del i om kvinnan får en positiv eller negativ förlossningsupplevelse för det påverkar kvinnans psykiska välbefinnande som i sin tur påverkar barnet. Syfte: Att belysa nyförlösta kvinnors upplevelse av barnmorskans bemötande under förlossningen. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Sexton nyförlösta kvinnor intervjuades och innehållsanalys genomfördes. Resultat: Fem underkategorier framträdde; Barnmorskans kompetens och samspel, Den trygghetsskapande barnmorskan, Närvaro och humor, Maktmissbruk och brist på tillit och Den otillräckliga och frånvarande barnmorskan vilket resulterade i två kategorier: Det professionella bemötandet och det oprofessionella bemötandet. Konklusion: Studien visar hur betydelsefullt ett professionellt bemötande är. Förlossningsenheter bör arbeta aktivt med värdegrundsfrågor och att de även följer upp kvinnor som haft en dålig förlossningsupplevelse för att kunna ta lärdom av vad som varit dåligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)