Managementrapport Cardo AB

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: En första viktig lärdom har dock varit vår nyvunna förståelse för den komplexitet som präglar en stor internationell koncern. Kommunikation är viktig i ett företag inte minst som bärare av syfte och mål med olika aktiviteter, men även i allmänhet för att tillse att flödet av information inom organisationen tillgodoses. Vi har sett vikten av feedback för att skapa tillit och visa uppskattning. Vi har efter studier av teorier, iakttagande av andra företag, samt inte minst via vår interaktion med anställda under genomförandet av detta projektarbete uppmärksammat vikten av att moderbolaget i en koncern tydligt visar sina värderingar genom exempelvis uttalad vision samt mission. Vi har på företaget sett att chefen har en viktig roll att fylla. Våra lärdomar är att chefen måste vara en generalist som ska kunna operationalisera mål, lösa konflikter, skapa fokus samt kanske viktigast av allt motivera sina anställda. Vad gäller konsult-klientrelationen har vi sett att öppenhet och närhet är viktigt för att skapa förtroende, samt även lärt oss att man som konsult måste kunna lämna ifrån sig sitt projekt när tiden är kommen. Slutligen har vi sett att det är viktigt att ha kompletterande medlemmar i ett team samt vikten av konfliktlösning för den fortsatta arbetsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)