Undervisning i förskolans rutinsituationer : Spontan eller planerad aktivitet?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Undervisningsbegreppet är nytt i förskolan och ett förslag till revidering av läroplanen LPFÖ 98, där undervisning ingår, är lagd. Studiens syfte är att titta på hur undervisning i förskolans rutinsituationer, såsom tambur och matsituation, ser ut samt hur förskollärare förhåller sig till undervisning i förskolan.  Utifrån en aktionsinriktad ansats genomfördes tio observationer av fem förskollärare och sedan intervjuer med dem. Observationerna är sedan relaterade till Doverborg, Pramling och Pramling Samuelssons sju strategier till undervisning samt Pihlgrens fem undervisningsmiljöer. Med stöd utav dem kunde jag synliggöra undervisning i rutinsituationerna. Observationerna visar att en hel del undervisning förekommer även om den mestadels är spontan före planerad. Det som påverkar undervisningen mycket är förskollärarnas inställning till sitt arbete och förhållningssättet till barnen. Förskollärarnas intervjuer bekräftar innehållet i observationerna och utvecklar sina tankar om undervisningen. Behovet av att reflektera mer kring vad undervisning innebär i förskolan finns men förskollärarnas tankar om undervisning i förskolan var många och kloka. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)