Redovisning av CRI hos Tunable White-armaturer : En undersökning av armaturtillverkares specifikation av Tunable white-armaturer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Sammanfattning: Tunable white-armaturer utgör idag en stor del av marknaden och förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Då många leverantörer idag producerar och marknadsför sina egna lösningar för att skapa ett dynamiskt ljus kan det vara svårt att veta vilken standard dessa lösningar håller och hur väl den tekniska specifikationen stämmer överens med verkligheten. Syftet med denna studie har varit att undersöka om informationen mot beställare är tillräcklig samt om den redovisade data av Tunable White-armaturer är korrekt. Studien bygger på två delar. En experimentell undersökning genomfördes där fem tunable white-armaturers CRI (färgåtergivning) mättes mellan olika CCT-nivåer (färgtemperatur) och sedan jämfördes det med vad leverantörer har specificerat på deras hemsidor. En enkätundersökning genomfördes sedan som riktades mot 144 ljusdesigners i Sverige, varav 52 valde att besvara enkäten. Frågorna berörde redovisning av Tunable white-armaturer samt vikten av en god ljuskvalitet med inriktning på CRI. Resultaten från författarnas experimentella undersökning visar att alla tunable white-armaturer som testades skiftar i CRI under olika färgtemperaturintervaller. Den största skillnaden som mättes var på fabrikat 3 där det skiftade 9 CRI mellan 2700K-6000K. En jämförelse kunde sedan göras och visade att två av fem leverantörers specifikationer inte stämmer överens med vad som redovisats i respektive produktdatablad. Av att tyda svaren från enkätundersökningen kunde slutsatsen dras att det finns mycket skilda åsikter angående de tekniska specifikationerna gällande tunable white-armaturer. En del ansåg att det redovisas tillräckligt väl idag medan andra ansåg att det inte redovisas tillräckligt väl. Majoriteten ansåg att det är mycket viktigt med en god CRI när man föreskriver tunable white-armaturer i sina projekt. Man kunde också se att många ljusdesigners önskade att man redovisade färgåtergivning i TM-30-15 istället för CRI-metoden eller att man bör redovisa i givna färgtemperaturer. Det som kan fastställas av denna studie är att det finns en tendens till att vissa armaturleverantörer har sämre CRI än vad företaget i fråga redovisat. Denna studie enbart mätt TW-armaturer från fem företag verksamma i Sverige samt endast vid 100% ljusflöde. Författarna anser dock att denna studie kan leda till en diskussion om bättre redovisning av tunable white-armaturer behövs, samt ge läsaren en ökad förståelse för komplexiteten inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)