Ironmantriathleters självbild och motivationsfaktorer : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Mia Fredriksson; [2018]

Nyckelord: Gemenskap; Ironman; livsstil; motivation; subkultur; triathlet;

Sammanfattning: Triathlon är ett idrottsfenomen som ökat i popularitet under de senare åren och haft en snabb utvecklingskurva sedan den trädde in som OS-gren i Sydney år 2000. I Kalmar förknippas triathlon främst med fulldistansen Ironman, som är ett av de största och mest kända idrottsevenemangen inom triathlon. En tävling med hög status lockar fler deltagare och ett genomförande ger triathleten högre status. Det är åtråvärt att delta både som elitsatsande triathlet och motionär. Studiens syfte var att undersöka Ironmantriathleters uppfattningar om sig själva och andra utövare av triathlon, samt vilka motiv som finns till att utöva triathlon. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Urvalet var målstyrt och inkluderade åtta informanter som samtliga är Ironmantriathleter med olika erfarenheter. Det var en jämn könsfördelning på informanterna. Resultatet visade på att samtidigt som det råder stor gemenskap och tillhörighet inom triathlonsfären så råder subkultur inom klubbarna och hierarkisk rangordning utifrån erfarenhet, prestation men även vilka tävlingar som genomförts. Vidare kan triathlon ses som ett identitetsskapande och stärkande av det egna jaget. Som motivationsfaktorer framkom hälsovinster, utmaning att testa sina gränser och målbilden av Kalmar Ironman till publikens jubel. Slutsats: Triathlon kan ses som en hälsofrämjande livvstil och identitetsskapande idrott som innefattas av både gemenskap och subkulturer med hierarkisk rangordning.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)