"Fritid som överlevnad": en kvalitativ studie av fritidsvanor och karriärval mellan två grupper

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna studie handlar om fritidsvanor och huvudsysselsättningar hos två olika grupper i samhället, nämligen ungdomar i stadsdelen Rosengård och ungdomar i stadsdelen Limhamn vilka båda ligger i Malmö. Det finns klara skillnader när man jämför dessa två grupper och därför ville vi titta närmare på detta och analysera utifrån informanternas berättelser faktorer som påverkar valet av fritidsvanor och valet av huvudsysselsättning av utbildning och jobb samt varför de ser olika ut. Vi har utfört intervjuer i båda stadsdelarna och samtalat med ungdomar samt gjort deltagande observation för att se hur dessa ungdomar uppför sig i gruppen de tillhör. Ungdomar på båda sidor eller i båda stadsdelar anser att fritid är en viktig faktor i deras liv och att olika fritidsaktiviteter har olika status. Fritidsaktiviteter på Rosengård har inte samma status bland ungdomar i Limhamn och fritidsaktiviteter från Limhamn har inte samma status bland ungdomar i Rosengård. Valet av utbildning och jobb är inte heller lika när man jämför de olika stadsdelarna. Resultatet som vi har kommit fram till är att ungdomar från Rosengård har en organiserad fritid eller söker sig till aktiviteter som räknas som "maskulina" det vill säga sporter som boxning, taekwondo och andra kampsporter medan ungdomarna i Limhamn har en mer organiserad fritid och söker sig till sporter som har hög status i samhället och internationellt, det vill säga söker sig till sporter som golf och tennis. Ungdomar från Limhamn väljer oftare teoretiska utbildningar som till exempel naturvetenskap och samhälle som förbereder dem för vidare studier på universitetet, medan ungdomar från Rosengård oftare väljer yrkesutbildningar som till exempel hotell och restaurang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)