Gränserna vi ser (och inte ser): : Fritidshemslärares beskrivningar av en vardag med uppdrag i fritidshem och skola

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Författare: Mergim Krasniqi; [2022]

Nyckelord: fritidshemslärare; gränsdragningar; identitet;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur fritidshemslärare beskriver sin yrkesidentitet samt hur fritidshemslärare med utbildning för både arbete i fritidshem och med ämnesbehörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne beskriver att de i vardagen hanterar uppdrag i två skolformer. Två frågeställningar har använts för att besvara syftet: hur beskriver fritidshemsläraren sin yrkesutövning och hur kan det förstås i termer av yrkesidentitet samt hur kan fritidshemslärarens yrkesidentitet förstås i relation till deras arbete i grundskola respektive fritidshem? Med social identitetsteori och gränsteori som teoretiska ramverk och intervju som metodologiskt ramverk tar studien fasta på fritidshemslärares beskrivningar av en yrkesidentitet med hänsyn till en vardag med uppdrag i två skolformer. Sju fritidshemslärare med erfarenhet av arbete i praktiskt-estetiskt ämne samt av det fritidspedagogiska uppdraget har intervjuats. Det insamlade datamaterialet har bearbetats med hjälp av en tematisk analys. I resultatet behandlas tre teman: identitetsutmaningar i den obligatoriska skolan, gränsdragningar mellan olika verksamheter och mötet mellan utbildning och yrkespraktik. Det första temats resultat visar på olika identitetsutmaningar fritidshemslärarna upplever i möten med lärare och rektor. I bemötande framträder ofta en prioritering av det praktiskt-estetiska uppdraget framför det fritidspedagogiska. Inom avsnittet gränsdragningar mellan olika verksamheter beskrivs fritidshemslärarens utmaningar av att konstruera en vardag där de två uppdragen samspelar trots att de är i olika skolformer och innehåller olika förutsättningar. Det tredje avsnittets resultat visar att fritidshemslärare upplever att utbildningen och yrkespraktiken, de som studenterna möter under sin utbildning och de som yrkesgruppen träffar i sin tjänstgöring, pratar olika om hur fritidshemsläraryrket ska förstås i vardagen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)