Design och utvärdering av en experimentell uppställning för humanexponeringsstudier med   emissioner från biobränsleförbränning.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Robin Nyström; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Ledande europeiska och amerikanska forskare har slagit fast att partiklar i emissioner från vedeldning ("vedrök") och utsläpp vid småskalig biobränsleeldning generellt sett måste anses som skadligt för hälsan vid exponering, även i de låga halter som normalt förekommer i utomhusluften. Vad som dock saknas är kunskap kring hur denna "farlighet" förändras, och kan påverkas, då modern teknik används samt hur olika biobränslen förhåller sig i detta sammanhang. Skälet till att det är så viktigt med forskning inom området är eftersom det är beslutat i Europeiska Unionen att 2020 skall 20% av medlemsnationernas energibehov komma från förnyelsebara bränslen. Redan nu är det känt att stora delar av PM2,5 kommer från biomassaförbränning, främst småskalig sådan, och därav behövs forskning om vilka tekniker som har minst negativa effekter så att rätt teknik väljs när EU målet uppnås. Ett bra sätt att undersöka dessa frågeställningar är genom s.k. humanexponeringar där människor på ett kontrollerat vis exponeras för olika typer luftburna föroreningar, t ex vedrök och dieselavgaser. Syftet med detta examensarbete var därför att konstruera, utvärdera och undersöka olika delar och frågeställningar kopplat till ett sådant humanexponeringssystem vid ETPC, Umeå universitet.

Under de tester som genomfördes i slutet av arbetet så visade det sig att systemet fungerar som det ska och att det går med lite erfarenhet av systemet att genomföra repeterbara försök i laborationsuppställningen i sin helhet. De problem som stöttes på var bland annat utspädningen av rökgaserna men till slut så hittades SEC100 som klarade de krav som ställs och med regelbundet underhåll så finns det inget som talar för att det kommer uppstå några problem med framtida exponeringar när denna används under samma förhållanden som under detta arbete. Ett annat problem var Omblandningen i kammaren som inte är perfekt, det var en viss skillnad i koncentration i de olika hörnen av kammaren, men utifrån de förutsättningar som fanns uppfylls de krav som ställts och systemet i sin helhet har under upprepade exponeringar visat sin duglighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)