Patienters upplevelse av bedside rapportering – en systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Att vara patient innebär ofta ett makt- och kunskaps underläge gentemot hälso- ochsjukvårdspersonalen. Med olika verktyg kan sjuksköterskan bidra till att minska patientensunderläge, exempelvis genom att öka patienternas delaktighet. För att patienten ska bli merdelaktig i sin vård kan bedside rapportering användas. Det innebär att rapporten vidsjuksköterskornas skiftbyte sker intill patientens säng, så att även patienten kan ta del avinformationen. Det medför flera fördelar för sjuksköterskan och för organisationen, men hurupplever patienten bedside rapportering? Syftet med studien var att belysa den senasteforskningen angående patienters upplevelse av bedside rapportering. Metoden som valdes varsystematisk litteraturöversikt. Tio artiklar granskades och analyserades med hjälp avintegrativ översikt. Resultatet visade huvudkategorin delaktighet och underkategorierna information, sekretess och sjuksköterskans närvaro. Merparten av artiklarna pekade på att patienterna uppskattade att få vara delaktiga i sin vård. Två artiklar fann att bedside rapportering inte ökade patienternas upplevelse av delaktighet. Bedside rapporteringen bidrog till att patienterna upplevde en ökad tillgång till information samt att de fick en närmarekontakt med sjuksköterskorna. Patienterna upplevde att sekretessen inte kunde bibehållas i gemensamma salar. En del patienter upplevde inte det som ett problem, medans andrapatienter var mer oroade över situationen. Slutsatsen som drogs var att majoriteten avpatienterna uppskattade bedsiderapportering eftersom de fick vara delaktiga i sin vård, ficktillgång till mer information samt fick träffa sjuksköterskorna. Men att sekretessen intebibehölls under rapporteringen framkom som ett stort problem som måste åtgärdas innanimplementering av metoden sker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)