Chefsprat om värdegrund : En studie om hur chefer inom idéburna organisationer talar om sin värdegrund och om sitt arbete med den

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

Författare: Emelie Eklånge; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka hur man som chef i en idéburen organisation talar om hur man arbetar med värdegrund, dels hur den tagits fram och dels hur man jobbar utifrån den i det vardagliga arbetet, och om man anser det viktigt att hålla en tät koppling mellan värdegrunden och det vardagliga arbetet ute i verksamheterna på alla nivåer. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar på att chefernas tal om organisationens värdegrund och arbetet utifrån denna är gott. Det framkommer även att cheferna inom organisationen anser det viktigt att hålla en tät koppling mellan värdegrund och det praktiska arbetet. Intentionen med denna uppsats är att lägga en grund för en senare studie som avser att jämföra chefernas upplevelser av detta med medarbetarnas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)