Malmö som delad stad. En undersökning kring integrationsprocesser och dess definition i Malmös mest segregerade områden

Detta är en Kandidat-uppsats från Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Albulena Heta; Milaim Hasanaj; [2010]

Nyckelord: integration; Malmö;

Sammanfattning: Syfte - Syftet med studien är att presentera exempel på vad integration kan innebära förmänniskor som har olika perspektiv (stadsdelsförvaltare, projektledare och målgruppen) påintegrationsåtgärder i betydelsen att det antingen arbetar med integrationsåtgärder eller utgörmålgrupp för åtgärderna. Målet med uppsatsen är att belysa problemet kring begreppetintegration i utvalda stadsdelar (Rosengård, Fosie och Södra Innerstaden) med utgångspunkt iarbete och utbildning.Metod - I vår C-uppsats har vi valt en forskningsstrategi med kvalitativ och induktivinriktning bestående av fallstudier som forskningsdesign. Med kvalitativ och induktivinriktning menar vi att vi har lagt stor fokus på ord vid insamling av data och analys, samt attvi har genererat teorier utifrån vårt forskningsresultat. Våra data har gått ut på både öppna ochsemistrukturerade intervjuer baserad på en intervjuguide.Resultat - Studiens resultat visar att integration tolkas olika beroende på var man befinner sig ioch vilken position man har i samhället. I vår undersökning bland våra respondenter somjobbade som stadsförvaltare respektive projektledare, tolkades begreppet integration på ettlikvärdigt sätt. Men bland våra respondenter som respresenterade målgruppen, kunde vikonstatera att de hade en mer diffus bild kring integration. Vidare har vi även kunnatkonstatera att det saknas pågående forskning kring ämnet integration med inriktning på arbeteoch utbildning i de utvalda stadsdelarna. Den här uppsatsen skulle kunna bidra till vidare forskning kring begreppet och innebörden av segregation som motpol till begreppetintegration.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)