Blombranschen under covidpandemin : Förändringar i marknadsföringsstrategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sedan pandemin kom har mycket runt om i världen förändrats, människor och företag har påverkats enormt. Många företag har behövt göra förändringar inom företaget på olika sätt där förändring av marknadsföringsstrategier rimligtvis är en.  Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur företag inom blombranschen har behövt anpassa sig med syfte på marknadsföringsstrategier. Därav har vi valt att fokusera på marknadsföringsmixen och dess sju P:n där vi vill få en bredare förståelse på hur dessa påverkas under en pandemi. Vi valde även att inkludera fyra övergripande strategier för att se hur dessa gick ihop med marknadsföringsmixen. Vi vill se ifall alla är lika viktiga under pandemin eller om det finns vissa som sticker ut lite extra. Vårt mål är att studien ska bidra till en ökad förståelse för vilka anpassningar som kan behöva göras inom marknadsföringsmixen och varför. Därav har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer med olika företag inom blomsbranschen för att kunna besvara vår frågeställning som lyder:     Hur förändrades marknadsföringsstrategierna i företagen under och på grund av pandemin?  Med hjälp av dessa intervjuer och även analys av bilder från sociala medier så gav det oss ett resultat som visar på att det finns vissa delar i marknadsföringsmixen som har en mer betydande del under en pandemi. Vissa faktorer kan man inte styra över själv, andra är inte lika viktiga medans vissa har ett större behov av förändring för att kunna behålla och ge en trygghet till sina kunder. De teman som framkom av empirin var pandemifaktorer och flexibilitet, konsumenternas välmående och trygghet, ofrivillig digitalisering samt oproportionerlig marknadsföringsmix. Genom dessa teman vill vi visa på vilka delar som varit extra viktiga för dessa företag nu under pandemin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)