Hederskulturens offer : en kritisk diskursanalys av Expressen och Dagens Nyheter under 2017 och 2018

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Den sjunde november 2018 släpptes en kartläggning vid namn Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Kartläggningen presenterade siffror som visar att nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. Kartläggningen pre- senterade även olika stereotyper kring hederskulturens offer. Media har en enorm makt när det kommer till att producera samt reproducera stereotypa föreställningar. Därför kommer denna uppsats genom en kritisk diskursanalys och ett intersektionellt perspek- tiv undersöka vilka diskurser kring hedersrelaterat våld och förtryck som går att urskilja i Expressen och Dagens Nyheter under åren 2017 och 2018. Vidare kommer det att stu- deras vilka gestaltningar av hederskulturens offer som skildras i tidningarna och om dessa är förenliga med de stereotyper som nämns i kartläggningen. Analysen kommer att presentera två övergripande diskurser i materialet som kallas för ”vi och de andra” samt myndighetsdiskursen. Det kommer även bli tydligt att de valda reportage och ny- hetsartiklar som studerats både reproducerar men också utmanar bilden av de stereoty- per som nämns i kartläggningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)