Vart är EU på väg? - En kritisk analys av demokratin och det demokratiska underskottet i EU

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Titeln på min uppsats är: Vart är EU på väg? Det är en befogad fråga i dessa tider eftersom unionen ifrågasätts alltmer. Diskussionen angående EU:s demokratinivå och dess demokratiska underskott har aktualiserats ytterligare under 2017 då Storbritannien begärde utträde ur unionen. Målet med uppsatsen är att utreda i vad mån EU är en demokratisk institution. Utredningen kommer att redogöras genom en beskrivning av olika synsätt på demokrati och demokratin i EU. Arbetet fokuserar även på att identifiera de huvudsakliga argumenten i diskussionen kring det demokratiska underskottet. I min analys för jag en kritisk analys av argumentens hållbarhet utifrån grundläggande kriterier för demokrati. Vidare diskuterar jag tänkbara lösningar på problemen förknippade med det demokratiska underskottet och lämnar förslag på vilka åtgärder som bör vidtas omgående och varför. I analysen kommer jag fram till att stora delar av argumenten i diskussionen är ohållbara utifrån de uppställda kriterierna. Argumenten fokuserar för mycket på ett problem med en lösning, vilket inte är fallet i verkligheten. Problemen förknippade med EU och demokratiunderskottet är mer komplicerade och liknar ett pussel där alla bitar måste falla på plats. I analysen finner jag EU demokratiskt eftersom det existerar olika former av representativ demokrati inom dess institutioner. Jämfört med medlemsstaternas demokratier är den dock påfallande undermålig. Frågan är vilken nivå av demokrati EU bör uppnå. Svaret på den frågan blir olika beroende från vilken utgångspunkt jämförelsen företas. En av mina slutsatser redogör för att demokratinivån i EU inte bör tillåtas vara lägre än i de nationalstater unionen företräder, men bedömningsnormerna är inte klart definierade. Oavsett om demokratinivån är låg och intresset för EU som helhet är svagt, finns det åtgärder som kan och måste vidtas för att öka intresse och förståelse för EU.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)