Telia – företaget som tar ansvar för Agenda 2030? En analys av Telias hållbarhetsarbete i förhållande till de 17 globala målen.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I en tid då företag avkrävs mer ansvar och deras hållbarhetsinitiativ (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) granskas i större utsträckning undersöker denna uppsats hur FN:s nya globala mål för hållbar utveckling påverkar företagens arbete. Uppsatsen består huvudsak-ligen av en studie där Telia Company och deras arbete för Förenta Nationernas (FN) 17 globala mål för hållbar utveckling studeras. Studien utförs med en kvalitativ innehållsana-lysmetod. Trots att företag menar att de arbetar för alla globala mål, visar studien att de inte själva rapportera om detta. Däremot är de 6 globala mål (Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna, Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap) som Telia anser sig ha starkast koppling till, de mål arbetet är starkast riktat mot. I denna upp-sats får läsaren förståelse om, genom en fallstudie centrerad runt Telia, hur CSR kopplas till ämnet mänskliga rättigheter och hur rättighetsuppfyllandet i världen påverkas av före-tagsansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)