Granskning av hållbarhetsredovisning : Granskares kunskap för att erhålla tillförlitlighet i granskningsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning   Titel: Granskning av hållbarhetsredovisning - Granskares kunskap för att erhålla tillförlitlighet i granskningsprocessen   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Sofia Eriksson och Pauline Ervenhag   Handledare: Tomas Källqvist och Pär Vilhelmson   Datum: 2019 – Juni   Syfte: Enligt tidigare forskning tenderar granskare av hållbarhetsredovisning att sakna tillräckligt med kunskap och utbildning för att bedöma redovisningens tillförlitlighet. Hållbarhetsredovisning är en del av revisionen som anses vara en svår uppgift, och därför är kunskap inom detta område viktigt. Syftet med studien var att öka förståelsen för vilken kunskap granskare av hållbarhetsredovisningar saknar vid granskningsprocessen för att erhålla tillförlitlighet.   Metod: För att kunna belysa och besvara studiens syfte genomfördes en studie baserad på kvalitativ metod. Avsikten var att skapa ökad förståelse och inblick i vilken kunskap granskare av hållbarhetsredovisning behöver och saknar. Studien utgick från ett abduktivt synsätt där den teoretiska referensramen och empirisk datainsamling har analyserats i samverkan med varandra. Uppsatsens syfte undersöktes bland annat med hjälp av semistrukturerade intervjuer med både bestyrkande-, granskande- och finansiella revisorer samt respondenter från FAR.   Resultat & slutsats: Studiens resultat visade att erfarenhet är den centrala källan till kunskap inom granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningens tillförlitlighet. Ett exempel som belyser detta är att erfarenhet och lärandet av varandra har haft en inverkan på granskare under deras process att granska hållbarhetsredovisningar.   Examensarbetets bidrag: Vi har i denna studie kommit fram till två teoretiska bidrag då vi fann skillnader mellan vår teoretiska referensram och vårt empiriska material gällande granskares kunskap. Studiens första teoretiska bidrag visade att kunskap inte ses som en saknad vidare att erfarenhet är en viktig faktor för granskare under granskningsprocessen av hållbarhetsredovisningar. Detta relateras till praktisk klokhet och tacit knowledge eftersom kunskap kan uppkomma genom erfarenhet och lärandet av varandra. Studiens andra teoretiska bidrag visade att det finns en bakomliggande efterfrågan på utbildningar inom hållbarhetsredovisningens delar.   Förslag till vidare forskning: Vi finner ett fortsatt intresse av att se hur granskares arbetslivserfarenheter påverkar synen på kunskap utifrån erfarenhet. Därför är ett förslag till vidare forskning att genomföra en liknande studie med fler respondenter där hänsyn tas till arbetslivserfarenhet för att bidra till nya infallsvinklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)