Ögonsjuksköterskors erfarenheter av kataraktoperationer : En fenomenografisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Katarakt eller i vardagligt tal även kallat gråstarr innebär en grumling av ögats lins och är den vanligaste anledningen till synhandikapp i världen. Medellivslängden stiger vilket betyder att denna typ av operationer troligtvis kommer att öka i framtiden. En kataraktoperation tar relativt kort tid att utföra och personalen arbetar med många patienter varje dag vilket innebär att arbetet behöver löpa på så smidigt som möjligt. Syftet med studien var att beskriva ögonsjuksköterskors erfarenheter av kataraktoperationer. Till studien användes fenomenografisk ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade hur ögonsjuksköterskorna uppfattade kataraktoperationer. Tre beskrivningskategorier identifierades; ”Att kunna uppfatta patientens behov av information”, att ”ha förmågan att läsa av patientens kroppsspråk” samt ”att skapa trygghet och därigenom minska oro hos patienten”. Slutsatsen är att en kataraktoperation kan utifrån ögonsjuksköterskors erfarenheter medföra oro för en patient. Förmågan hos patienten att kommunicera och uttrycka oro är olika och patienter förmedlar sig på varierande sätt. Oro kan förutom genom ord därför ta sig andra skepnader och uttryck. Dessa kan erfaras genom uppmärksamhet på synbara och hörbara uttryck hos patienten. Det är genom dessa uttryck som en uppmärksam ögonsjuksköterska kan identifiera och få en uppfattning om patientens behov av information och behov av trygghet inför en operation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)