Användning av 3D-skrivare i grundskolan för barn med synnedsättning

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Produktutveckling

Sammanfattning: Syftet med arbetet var att undersöka om det går att använda 3D-skrivare för att skriva ut modeller i pedagogiskt syfte för barn med synnedsättning. Ett antal modeller skrevs ut till två barn med blindhet som gick på två olika grundskolor i Skåne. Båda eleverna gick i vanliga klasser men hade i skolan extra stöd i form av en resursperson. De 3D-utskrivna modellerna anpassades till deras vanliga undervisning som komplement eller ersättning till delar av deras vanliga undervisningsmaterial. I den första skolan där eleven gick i fjärde klass efterfrågades modeller relaterat till vikingatiden, rymden och matematik. Den andra eleven som gick i sjätte klass fick modeller till geografi, matematik och kemi. Ett exempel på modellerna som användes var en jordglob på ungefär 10 cm i diameter med upphöjda landytor, se figur 1. Efter att de haft modellerna i ungefär fyra veckor intervjuades de om sina upplevelser av modellerna och huruvida det underlättat undervisningen något. Två 3D-skrivare med tekniken Fused Deposition Modeling (FDM) användes för att skriva ut modellerna. Den stora till höger på figur 2, Stratasys Prodigy, tillverkades 2002 och är ämnad för professionellt bruk. Den mindre till vänster på samma figur, Makerbot Replicator 2, är tillverkad under 2012 och är främst till för hemmabruk. En del av arbetet bestod av att välja ut ett förslag på en lämplig 3D-skrivare att använda på en grundskola, ifall det skulle bli verklighet. Här var de viktigaste egenskaperna att den är lättanvänd, skriver ut med god kvalité och är relativt billig att köpa in. Ett urval av 15 3D-skrivare användes där en valdes ut som förslag. Tre olika modelleringsprogram användes, Creo, Blender och OpenSCAD där Blender och OpenSCAD är gratis. Resultatet blev totalt 27 objekt som skrevs ut och gavs till skolorna som fick behålla dem efteråt. Flera misslyckade utskriftsförsök gjordes också på vägen som berodde på antingen felkonstruerade filer eller krångel hos 3D-skrivaren. Efter testperioden utvärderades de 3D-utskrivna objekten genom fysisk intervju på den ena skolan och mailintervju på den andra. Eleverna och lärarna på båda skolorna hade sett modellerna som en tillgång och använt dem regelbundet under perioden. Modellerna hade ökat förståelsen hos eleverna och de ansågs i vissa fall vara enklare att använda än taktila bilder och i andra fall som ett bra komplement. De var mycket positiva till att i framtiden använda 3D-skrivare för att underlätta för elever med synnedsättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)