Habitatmanipulering, en tveeggad bekämpningsmetod? : potentiella möjligheter och risker med alternativa födoresurser och skyddande habitat

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Bevarande biologisk bekämpning är en bekämpningsstrategi som används för att bevara eller öka mängden av en specifik naturlig fiende till den skadeorganism som ska bekämpas. En skillnad i jämförelse med andra strategier inom biologisk bekämpning är att inga biologiska bekämpningsorganismer tillförs, i stället främjas de naturliga fiender som redan finns i odlingen och det omgivande landskapet. Habitatmanipulering är en metod inom bevarande biologisk bekämpning som bygger på en förändring av de naturliga fiendernas habitat som skall resultera i en förbättrad tillgång av nödvändiga resurser så som alternativ föda, skyddande habitat och alternativa bytes- och värddjur. Den här litteraturstudien undersöker potentiella möjligheter och risker med två metoder inom habitatmanipulering. Den ena metoden bygger på att inkludera blommande växter i en odling för att skapa en förbättrad tillgång av alternativa födoresurser, så som pollen och nektar, till naturliga fiender. I den andra metoden används växter för att skapa skyddande habitat som ska bidra till att förbättra naturliga fienders förutsättningar att övervintra, fortplanta sig och undfly störningsmoment så som jordbearbetning och användning av kemiska bekämpningsmedel. Litteraturstudien visar att tillgång till alternativa födoresurser kan främja naturliga fienders fortplantning, livslängd och parasitering av värddjur. En risk med att inkludera alernativa födoresurser i en odling är att de kan utnyttjas av skadegörare i stället för naturliga fiender. För att undvika att fel insekter utnyttjar blomsterresurserna kan selektiva födoresurser användas, det är växter som naturliga fiender kan utnyttja i högre grad än skadegörarna. Skyddade habitat kan reducera negativ inverkan från störningsmoment och skapa goda övervintringsplatser för naturliga fiender. Det finns dock en ekonomisk nackdel med att inkludera skyddande habitat inuti ett fält eftersom att odlingens produktionsnyta reduceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)