Vård av barn i ambulans

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Olivia Bergström; My Tärnberg; [2019]

Nyckelord: Medicine and Health Sciences;

Sammanfattning: Bakgrund: Statistik visar att cirka 10% av ambulansenssjukvårdens larm gäller barn. Tidigare forskningar påvisar att när dessa larm inkommer upplever många sjuksköterskor en stark oro och stress. . Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till barn, under sex år, inom ambulanssjukvården. Metod: Tio sjuksköterskor intervjuades genom semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier som svarade till studiens syfte. Resultat: Okunskapen gällande barn i största allmänhet skapade oro och stress hos sjuksköterskorna. När sjuksköterskan, föräldrarna och barnet inte kan kommunicera på ett gemensamt språk blir förmedling av information lidande. Barnanpassade utrustningar har tillkommit men det finns brister i dem som försvårar omvårdnaden av barnet. Konklusion: För att minska oron och stressen bland sjuksköterskorna behövs det mer barnutbildningar och mer tillgång till användbar utrustning. Detta skulle innebära en säkrare och mer förbättrad vård som är i enlighet med barnets mänskliga rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)