Utmaningen med att bedriva ett gemensamt arbete inom en decentraliserad federation : Länsförsäkringars anpassning av ett miljöledningssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammandrag Vi har undersökt hur en gemensam miljöstandard fungerar inom Länsförsäkringsgruppen, där organisationen har setts som ett exempel på en decentraliserad federation. Länsförsäkringsgruppen har haft en gemensam miljöstandard sedan 2003, ISO 14001 som samtliga länsförsäkringsbolag har arbetat utefter med stöd från Länsförsäkringar AB (LFAB). Undersökningen har fokuserat på LFAB samt tre olika länsförsäkringsbolag (LF); LF Jämtland, LF Uppsala och LF Östgöta. Totalt har fyra stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med miljösamordnare på respektive bolag samt med hållbarhetsansvarig vid LFAB. Syftet var att se hur den gemensamma miljöstandarden har anpassats inom olika lokala länsförsäkringsbolag. Utifrån syftet och forskningsfråga har den teoretiska referensramen fokuserat på decentralisering, miljöledningssystem, målkongruens samt intern kommunikation. Resultatet tyder på att kommunikationen är en viktig utmaning och blir ibland bristfällig i en decentraliserad federation vid Länsförsäkringars gemensamma miljöarbete. Det visar sig också att en gemensam miljöstandard inte är helt optimal i en sådan organisationsstruktur då decentraliseringen gör det svårare att följa den lokala implementeringen samt genomföra en gemensam uppföljning inom Länsförsäkringsgruppen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)