Språk som resurs i klassrummet : Nyanlända elevers språkliga resurser vid undervisning av ämnesrelaterad svenska i ämnena matematik och samhällskunskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Föreliggande studie skrevs inom ett pågående forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö med titeln Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Projektledar, och handledare för denna uppsats, var professor Päivi Juvonen. Med fokus på språkliga resurser undersöktes hur nyanlända elever som fortfarande utvecklade vardagsspråket svenska undervisades i ämnesrelaterad svenska, i ämnena matematik och samhällskunskap, på en gymnasieskola där man sade sig arbeta språkinriktat i alla ämnen. Studiens teoretiska perspektiv utgjordes av Ruiz (1984) teori om ideologiska förhållningssätt till språk ur ett samhälleligt perspektiv och Bakhtins (1981) koncept om heteroglossi. Tre forskningsfrågor, tematiserade utefter tre dimensioner, användes för att besvara studiens övergripande syfte. Forskningsfrågorna handlade om vilka språkliga resurser som nyanlända ansåg var viktiga för dem (språklig dimension), hur lärare såg på att använda elevernas språkliga resurser i klassrummet (didaktisk dimension), samt om och i så fall hur dessa kom till uttryck i den ämnesundervisning som bedrevs (praktisk dimension). Data samlades in med en språketnografisk ansats genom språkporträtt, öppna språketnografiska klassrumsobservationer och fokusgruppsamtal. Insamlad data analyserades utifrån tematisk innehållsanalys och resultatet från studien visade en språklig repertoar med flera språkliga resurser hos eleverna, en resursorienterad syn på språk hos lärarna och en heteroglossisk språkpraktik i klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)