”Det hör till lagens natur här i Sverige, bär du slöja så måste du bli bemött på ett visst sätt” - En kvalitativ studie om yrkesverksamma slöjbärande kvinnors upplevelser av bemötanden på arbetet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesverksamma kvinnor som bär slöja upplever att de blir bemötta på arbetet och hur de hanterar negativt bemötande. I studien tillämpades en kvalitativ forskningsmetod, där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex yrkesverksamma slöjbärande kvinnor. Analysen byggde på en teoretisk ram som bestod av stigma, intersektionalitet och emotionssociologi. Resultatet visade att slöjbärande kvinnor upplever både positiva och negativa bemötanden på arbetet. Flera av de intervjuade slöjbärande kvinnorna upplevde att de blev positivt bemötta av kunder/klienter/patienter som tillhörde samma religion som de själva, samt inom kvinnodominerade yrken då deras kollegor och arbetsgivare tillhörde samma kön. När de slöjbärande kvinnorna upplevde att de blev negativt bemötta så handlade det dels om bemötanden av kunder/klienter/patienter som tillhörde majoritetsgruppen i det svenska samhället, dels om att kollegor och arbetsgivare inte stödde kvinnorna i situationer där de utsattes för kränkande handlingar av kunder/klienter/patienter. Men när de slöjbärande kvinnorna fick stöd av kollegor och arbetsgivare upplevdes detta som ett positivt bemötande. Resultatet visade också att konsekvenser av de negativa bemötandena väckte känslor av frustration och ilska samt bidrog till att de slöjbärande kvinnornas arbetsmotivation minskade. Däremot väckte de positiva bemötandena känslor av samhörighet. Dessutom visade studiens resultat att slöjbärande kvinnor använder sig av olika strategier för att handskas med negativa bemötanden. Strategierna bestod av att stå upp för sig själva, diskutera de negativa bemötandena med kollegor och arbetsgivare, samt att söka stöd hos anhöriga, kollegor och arbetsgivare som har empati för dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)