Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Detta är inte lika väl undersökt hos barn.SyfteDenna systematiska översiktsartikel syftar till att sammanställa forskning gällande omega-3-supplementering och dess effekter på triglyceridnivåer hos barn och ungdomar.SökvägLitteratursökningen baseras på sökningar i Pubmed och Scopus med sökorden ”hyperlipidemias”, ”dyslipidemias”, ”lipidemia'”, ”lipid profile”, ”metabolic health”, ”cardiovascular diseases”, ”adolescent”, ”teen”, ”youth”, ”child”, fatty acids”, ”omega 3; dietary fats”, ”unsaturated”, ”n-3 fatty acid', ”n-3 polyunsaturated fatty acid'”, ”n-3 PUFA”, ”omega-3 fatty acid”, ”unsaturated fatty acids”, ”randomized controlled trial” och ”blind”.UrvalskriterierRandomiserade kontrollerade studier skrivna på engelska eller svenska gjorda på personer under 18 år med triglyceridnivåer över 130 mg/dl där supplementering med omega-3 (EPA och DHA) har jämförts med placebo inkluderades. Studier där annan behandlingsmetod gavs eller där deltagarna led av annat sjukdomstillstånd än övervikt och fetma samt artiklar som krävde betalning exkluderades.Datainsamling och analysTvå artiklar valdes ut för granskning baserat på våra inklusions- och exklusionskriterier. ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) användes som underlag för granskningen. Därefter evidensgraderades artiklarna enligt GRADE.ResultatDe granskade studierna visar en statistisk signifikant sänkning av triglyceridnivåerna i interventionsgruppen efter tolv veckor, dock visar enbart en av studierna en statistiskt signifikant skillnad i sänkning av triglyceridnivån mellan interventions- och kontrollgruppen.SlutsatsDet finns måttlig (+++) vetenskaplig evidens för att supplementering med omega-3 (EPA och DHA) kan sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi.Ytterligare forskning behövs.NyckelordHypertriglyceridemi, omega-3-supplementering, triglyceridnivåer, barn, ungdomar3Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does omega-3-supplementation lower triglyceride levels in children and adolescentswith hypertriglyceridemia?Author: Sofie Tapper and Erica Lilja ErikssonSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 26, 2020BackgroundCardiovascular disease is one of the major causes of death worldwide where hypertriglyceridemia increases the risk of suffering. Research in adults has shown that supplementation with omega-3s has a triglyceride-lowering effect which reduces the risk of cardiovascular disease. The research on children is limited.ObjectiveThis systematic review aims to compile research on omega-3-supplementation and the effect on triglyceride levels in children and adolescents.Search strategyThe literature search is based on searches in Pubmed and Scopus with the keywords ”hyperlipidemias, ”dyslipidemias”, ”lipidemia'”, ”lipid profile”, ”metabolic health”, ”cardiovascular diseases”, ”adolescent”, ”teen”, ”youth”, ”child”, fatty acids”, ”omega 3; dietary fats”, ”unsaturated”, ”n-3 fatty acid', ”n-3 polyunsaturated fatty acid'”, ”n-3 PUFA”, ”omega-3 fatty acid”, ”unsaturated fatty acids”, ”randomized controlled trial” and ”blind”.Selection criteriaRandomized controlled studies written in English or Swedish conducted on participants under 18 years of age with triglyceride levels above 130 mg/dl where supplementation with omega-3 (EPA and DHA) compared to placebo was included. Studies where another treatment was given or where the participants suffered from a condition other than obesity and articles that required payment was excluded.Data collection and analysisTwo articles were selected based on our inclusion and exclusion criterias. “Template for quality review of randomized studies” conducted by Statens beredskap för medicinsk och social utvärdering was used for the quality review. In order to grade the strength of evidence, the international system GRADE was used.Main resultsBoth studies show a statistically significant reduction in triglyceride levels in participants receiving twelve weeks of supplementation. However, only one of the studies shows a statistically significant difference in the reduction of the triglyceride levels between the two groups, intervention and control.ConclusionsThere is moderate (+++) scientific evidence that supplementation with omega-3 (EPA and DHA) may lower triglyceride levels in children and adolescents with hypertriglyceridemia. Further research is needed.Search termsHypertriglyceridemia, omega-3 supplementation, triglyceride levels, children, adolescents

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)