Sjuksköterskor, föräldrar och vaccinationsskepsis Sjuksköterskors upplevelse av att möta föräldrar med vaccinationskepsis

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Vaccin är en av de mest framstående och effektiva metoderna för folkhälsan iSverige och globalt. På senare tid har det blivit allt vanligare att föräldrar tvekar eller nekartill att vaccinera sina barn. Vid en lägre vaccinationstäckning ökar sannolikheten att desmittsamma sjukdomarna som vaccin skyddar mot sprids som följd av bristandeflockimmunitet. Sjuksköterskan har en viktig roll inom det hälsofrämjande arbetet, ett arbetesom innefattar vaccinering av barn. Syfte: Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor uppleveratt möta föräldrar som tvekar eller nekar till att vaccinera sina barn. Metod: Litteraturöversiktmed kvalitativ ansats där nio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades.Resultat: Fyra övergripande teman identifierades; Information och kunskap, vårdrelationensbetydelse, kommunikation och den professionella identiteten. I resultatet framkom det attsjuksköterskor upplever det frustrerande och på olika sätt utmanande att möta föräldrar som ärosäkra eller avstår att vaccinera sina barn. Slutsats: Att möta föräldrar som motsätter sig ellerär osäkra inför att vaccinera sina barn är utmanande och kan leda till att sjuksköterskorupplever att de misslyckas i sin plikt att värna för barnets hälsa och för folkhälsan.Sjuksköterskor behöver stöd i det hälsofrämjande arbetet genom exempelvis handledning ochsamtal, uppdaterad information om vaccin samt utbildning inom kommunikation. Genom attstödja sjuksköterskor kan en ökad tillit uppnås från föräldrar och allmänheten till vården ochdet kan i sin tur leda till en minskad osäkerhet kring vaccin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)