Den religiösa konsten : En semiotisk studie av protestantisk kyrkokonst i Karlstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Denna uppsats har sin utgångspunkt i förhållandet att religiösa traditioner anpassar sina religiösa lokaler utefter teologiska föreställningar. Inom ramen för denna uppsats undersöks protestantiskt kristna kyrkor i Karlstads centrala delar. Källmaterialet utgörs i huvudsak av fotografier, samt några tryckta informationsblad och informella samtal under själva fotograferingsprocessen. Fotona studeras med en visuell semiotisk metod, och förklaras med hjälp av en socialsemiotisk teori. Teorin och metoden är tvärvetenskapliga, varför tidigare forskning används för att förklara teologiska fenomen. Uppsatsens resultat visar på att det finns stora skillnader mellan de undersökta kyrkorna. Den största skillnaden består i mängden konst, men också i vad som uttrycks och hur det uttrycks. Exempel på detta är skillnaden i användningen av abstrakt och ikonisk (realistiska/naturtrogna) inslag, samt om idéer eller berättelser uttrycks i konsten. Dessa skillnader påverkar också hur besökare och medlemmar förväntas bete sig och känna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)