El español - ¿una lengua diversa? Un análisis de las representaciones de distintas variedades de la lengua española en una serie de vídeos para E/LE dirigidos a los niveles de A2/B1 en Suecia.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: En utbredd diskussion kring vilken spanska som lämpar sig bäst för undervisningen i detta moderna språk ligger till grund för denna uppsats, som syftar till att undersöka vilka olika geolekter som finns representerade i Utbildningsradions videoutbud som har gymnasiet som målgrupp (totalt 54 stycken), samt i vilken utsträckning och på vilket sätt som de representeras. Detta för att utreda i vilken mån som relaterade kursmål uppfylls i detta läromedel. Hypotesen är att den kastilianska spanskan är den geolekt som representeras flest gånger och framstår som spanskans standardspråk. Metoden för detta arbete är en kvalitativ och komparativ videoanalys som grundar sig i en modell presenterad av Francisco Moreno Fernández där de olika geolekterna och dess karaktärsdrag är definierade. Detta för att kunna urskilja och systematisera de olika geolekterna och deras sammanhang i videorna och därmed kunna dra relevanta slutsatser kring resultaten. Analysen påvisar att samtliga geolekter finns representerade i videoutbudet och att de uppmärksammade målen på så sätt uppfylls, men att den kastilianska geolekten har en dominerande position i många avseenden. Bland annat utör den mer än 50% av samtliga representationer, vilket delvis kan förklaras både ur ett etnocentriskt och ett eurocentriskt perspektiv och därmed resultera i en svedvriden verklighet av språket som inte alltid överensstämmer med varken språkets globaliserade verklighet, den kommunikativa språksynen eller elevernas individuella behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)