Risk Management, hur och varför? : En intervjustudie kring hur och varför svenska börsnoterade bolag tillämpar Risk Management samt varför de drivs till att arbeta på ett visst sätt

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och Problemdiskussion: En viss oklarhet cirkulerar bland forskare gällande om det är ökade risker som ligger bakom ett större fokus på Risk Management eller om det grundar sig i en ökad försiktighet. Vissa resonemang förs även kring om ambitionen med Risk Management är att uppnå intern förbättring eller om det handlar om att arbeta med det för att det utgör en trend bland företag. Samtidigt menar flertalet forskare att kunskap kring risker är av stor vikt för alla företag. Börsnoterade bolag kan tänkas uppleva ett större externt tryck än andra bolag eftersom de vanligtvis har ett större antal intressenter att ta hänsyn till. På så sätt kan de tänkas uppleva större krav på att hantera sina risker på ett visst sätt. Utifrån ovanstående resonemang kunde en otydlighet identifieras och därmed skapades ett ifrågasättande kring hur och varför börsnoterade bolag arbetar med Risk Management. Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med en analys kring hur Risk Management- processen ser ut i svenska börsnoterade bolag, vilka drivkrafter som ligger bakom arbetet med Risk Management och på så sätt förklara varför arbetssättet ser ut på ett visst sätt. Ambitionen är vidare att uppnå förståelse kring om, och isåfall på vilket sätt, relationen mellan bolagen och dess intressenter påverkar arbetet med Risk Management. Intentionen är då att generera en ökad medvetenhet men även ett ifrågasättande kring Risk Management och dess tillämpning. Tillvägagångssätt: Studiens metod utgörs av en kvalitativ intervjustudie där den empiriska informationen samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Slutsats: Ett mönster har identifierats i att hur Risk Management-processen ser ut i bolagen i viss mån beror på vad det är för typ av risk, var i bolaget den uppstår samt vems ansvar den faller under. Även riskens väsentlighet och finansiella påverkan avgör hur arbetsprocessen ser ut. De drivkrafter som kunnat urskiljas bakom arbetet med Risk Management är främst externa tryck från intressenter som måste uppnås för att bibehålla konkurrenskraft. Ägarna utgör en drivkraft till hur bolagen förhåller sig till risk genom att mer eller mindre direkt vara delaktiga i strategiska beslut. De intressenter som mer direkt påverkar hur Risk Management-processen ser ut är företagets kunder, främst gällande operativa risker. Resterande intressenter driver även bolagen i dess riskarbete men ställer främst krav på att risker ska hanteras men däremot inte lika specificerade krav på hur detta ska göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)