Att bry sig om sina elever : Empatiska förmågor och gymnasiebetyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för vilken betydelse lärare har för sina elever. Detta gjordes med hjälp av Interpersonal Reactivity Index (IRI), en skala utvecklad av Davis (1980) för att multidimensionellt kunna mäta empati.  I den här studien användes IRI för att testa hur graden av empati, hos både lärare och elever, kan påverka skolgången. I studien fick 154 elever enkäter under lektionstid och enkäterna hade till syfte att (a) se hur elever skattar lärares empati över tid, (b) hur elever och lärares empati påverkar betygen, (c) hur elevers empati påverkar hur de skattar lärarnas empati och (d) hur elever själva tycker lärares empati påverkar dem. Resultaten visade: (a) en tendens till att elever i årskurs ett skattar lärares empati högst och att elever i årskurs två skattar lärares empati lägst, (c) en tendens till att elever skattar lärares empati högre desto högre empati de själva uppmätte. Resultaten visade (b) en positiv korrelation mellan elevers betyg och elevers/lärares empati, där högre empati hos eleverna relaterade till signifikant högre betyg i fem ämnen (Svenska, Historia, Samhällskunskap Matematik och Naturkunskap). (d) En klar majoritet av eleverna tyckte att lärares empati påverkar dem och att empati hos lärare är övervägande positivt. Vidare fördjupad forskning inom de berörda områdena, där fördjupningar i enskilda frågeställningar görs, rekommenderas i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)