Utvärdering av timmerplanslayout med hjälp av simulering : En fallstudie på Kåge såg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Skogsindustrin står för 9–12 % av de svenska industrins export och sysselsättning. Över hälften av timret från de svenska skogarna går direkt till sågverken, vilket gör att sågverksindustrin har en stor betydelse för den svenska handeln och ekonomin i stort. Under de senaste åren har lönsamheten bland de svenska sågverken ökat anmärkningsvärt och den globala produktionsökningen inom träindustrin var 2.5–3 % under år 2017. Norra timbers sågverk i Kåge har sedan 2010 fördubblat produktionen, men de har fortfarande samma lagringskapacitet och layout på anläggningen. Kåge sågverk är därför i behov av omfattande ombyggnationer för att klara den ökande produktionstakten. Den här studien är en fallstudie på Kåge sågverk och syftet med projektet är följande: Att ta fram ett förslag för hur den nya mätstationen och timmersorteringen ska placeras på Kåge sågverk. Genom simulering av nuläge och föreslagen framtida layout av den ombyggda anläggningen kommer effekterna som den nya layouten innebär för den interna logistiken att undersökas. Projektet inleddes med en nulägesanalys där alla aktiviteter och processer som påverkar den interna logistiken kartlades. Genom inhämtning av relevant teori och datainsamling på företaget togs sedan layoutförslag fram för hur en framtida placering av mätstation och timmersortering kunde se ut. Förslagen modifierades och två förslag fastställdes sedan via en genomgång med en fokusgrupp på Kåge sågverk, bestående av ledningen och sakkunniga på företaget. I nästa skede togs en heuristisk metod fram för utplaceringen av timmerklasserna på anläggningen. Heuristiken baserades på relevant teori och korrigerades efter de restriktioner som finns på anläggningen. Efter det byggdes en simuleringsmodell där nuläget jämfördes med den heuristiska utplaceringen av timmerklasserna baserat på det totala lastavståndet. Simuleringsmodellerna genomfördes med tre olika scenarion: låg, mellan och hög lagernivå. Det gjordes för att återspegla verkligheten där lagernivåerna på sågverket till stor del beror på säsongsvariationer. Samma jämförelser gjordes också mellan nuläget och de framtagna förslagen på timmerplanslayouten. Resultatet visade att heuristiken minskade körsträckorna vid 2 av 3 scenarion och vid det tredje scenariot var det i stort sett oförändrat. Det första förslaget för en framtida layout minskade körsträckorna på anläggningen med 26–33% beroende på vilken lagernivå som testades och det andra förslaget minskade körsträckorna med 16–19 %. Den totala lagringskapaciteten på timmerplanen utökades med 12.6% och 8.8% för det första respektive andra förslaget för en framtida layout. Vår rekommendation till Kåge såg är därför att applicera layoutförslag 1 eftersom det alternativet ger den kortaste körsträckan och den största totala lagringskapaciteten. Det är dock viktigt att ta den totala kostanden i beaktning innan en layout fastställs då det kan finnas andra argument som talar för en annan lösning. Det här projektet utgör därmed en del i beslutsunderlaget gällande de planerade ombyggnationerna på Kåge såg. Vi anser också att den framtagna heuristiken bör tillämpas på anläggningen eftersom det gav ett kortare totalt lastavstånd vid majoriteten av lagernivåerna jämfört med den nuvarande utplaceringen av timmerklasserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)