Betydelsen av kommunikation och ökad miljödebatt i media för icke-statligt miljöarbete : En kvalitativ intervjustudie angående miljöorganisationers uppfattningar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Forskning visar att informations- och kommunikationstekniker är en viktig del för aktörer såsom miljöorganisationer. Olika kommunikationstekniker och olika typer av media har utvecklats med hög hastighet sedan 1980- och 90-talet och utvecklingen fortsätter (Statens Medieråd, 2016, Myndigheten för press, radio och tv, 2019). Forskning visar också att miljöproblem och miljöfrågan samtidigt tar större plats i olika medier idag än tidigare, speciellt tydlig blir ökningen i sociala medier som Facebook (Söderpalm & von Lochow, 2019). Organisationernas kommunikationsmetoder påverkas nu ännu mer av covid-19 pandemin som genererat i rekommendationer att minska den personliga kontakten i vardagen (Folkhälsomyndigheten, 2020). Syftet med studien är att undersöka huruvida svenska lokala icke-statliga miljöorganisationer, i kommuner angränsande till sjön Vättern, påverkas av miljödebattens större utrymme i media och vilka kommunikationsmetoder organisationerna använder samt hur organisationerna upplever utvecklingen av informations- och kommunikationsteknikerna. Metoden är baserad på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med representanter från miljöorganisationer/miljögrupper från kommuner angränsande till sjön Vättern. Materialet har sedan analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att samtliga organisationer i studien har anammat, till en viss grad, den tekniska kommunikationsutvecklingen och att de nyare kommunikationsmedlen, som sociala medier, varit betydelsefulla. Fler organisationer använder också kommunikationsvägar som stämmer överens med statistiken kring vilka mediekanaler som samhället använder mest. Även covid-19 tycks ha påverkat samtliga organisationer genom att den, bland annat, påtvingat omstrukturering av organisationernas projekt. Resultatet visar dock att organisationerna skiljer sig åt i frågan om det större fokuset på miljödebatten. Vissa är mycket positiva medan andra tvivlar på omfattningen av debattens utökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)