Modellering av affärsprocesser : FALLSTUDIE PÅ CENTSOFT AB

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Många företag har börjat inse att processmodellering kan vara ett bra verktyg för att bättre förstå sitt företag. Att man kan använda processkartor för att analysera och förbättra sina processer.Centsoft AB är ett litet IT-företag med sex anställda som omsätter ca 5,4 miljoner kronor per år. Centsofts huvudsakliga produkt är en webbaserad applikation för elektronisk fakturahantering. I dagsläget har Centsoft ingen dokumentation alls som visar hur dess interna processer ser ut. Därför har studenten fått i uppdrag av Centsoft ABatt kartlägga dess affärsprocesser, analysera dessa och komma med eventuella förbättringsförslag. Arbetet är indelat i tre delar, först genomfördes en förstudie av Centsoft för att förstå dess verksamhet, ta reda på vilka processer det har och produceraen domänbeskrivning. Sedan följde en modelleringsdel under vilken processkartor över verksamheten konstruerades, denna del skedde iterativt för att säkerställa att modellerna blev klara i tid. Arbetet avslutades med en analysdel för att identifiera potentiella förbättringsmöjligheter.Teknik som användes för förbättringsförslag var processförbättring, eftersom process-redesign bedömdes som alltför tidskrävande.Resultatet är elva stycken processkartor, varav två är förbättringsförslag. En av slutsatserna som kunde dras utifrån detta arbete är att Centsoft har välfungerande affärsprocesser som bidrar till att företaget expanderar. Det här arbetet blir en bra grund för Centsoft att arbeta vidare på, t.ex.vid framtida expansioner, då det kanske blir aktuellt att konstruera nya processer, eller ändra befintliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)