De yngsta barnens föreställningar om vatten : Ett till tre-åringars tankar kring vattnets fasövergångar under ett experiment på förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att engagera barn mellan 1-3 år i ett experiment gällande vattnets olika faser och utvärdera hur de kan uttrycka sin förståelse om detta. Experimentet utfördes under två separata tillfällen där barnen intervjuades och fick rita teckningar båda gångerna. De utvalda metoderna i arbetet är deltagande observationer, semistrukturerade intervjuer med möjlighet till följdfrågor samt analys av de teckningar som barnen i undersökningen ritade. En annan metod som användes var att analysera de teckningar som barnen fick rita vid det första undersökningstillfället, dessa blev ett viktigt redskap för att kunna utläsa barnens tankar och uppfattningar som ett komplement till deras verbala och kroppsliga kommunikation. Studien visar att barnen hade fått en ökad förståelse vid det andra tillfället. Det visade sig att barnen ändrade sina uppfattningar kring temperaturens betydelse vid det andra tillfället då de direkt kunde peka på att varmt vatten gör att isen smälter fortare. Genom barnens teckningar kan man utläsa att deras tankar kring vattnets fasövergångar har förändrats. En slutsats som framgick av studien är att barnen kan uttrycka sina tankar genom teckningar, att barns uppfattningar kan förändras vid olika tillfällen samt att barnen fick en ökad förståelse kring temperaturens betydelse för att isen ska kunna smälta. En annan slutsats som framkom var att barnen vid det andra tillfället hade fått mer kunskap om ämnet och kände sig mer trygga i situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)