VEM I HELA VÄRLDEN KAN MAN LITA PÅ? - En kvalitativ studie om medieförtroende med fokus på unga vuxnas förtroende för avsändare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken roll avsändare spelar för unga vuxnas förtroendeför traditionella medier.Teori: Media Priming, Fientliga medier-effektenMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: 3 stycken fokusgrupper med sammanlagt femton deltagareResultat: Resultatet visar att avsändare är av stor vikt för unga vuxnas medieförtroende. Vidareförklarar resultatet ett antal av de mekanismer som ligger bakom att ett förtroende fören avsändare uppstår. Ett viktigt faktum bakom att så sker är visade sig graden avexponering vara. Alltså, studiens deltagare visade sig i stor utsträckning ha ett stortförtroende för de avsändare som de regelbundet kommer i kontakt med. De avsändaresom kompisarna pratar om eller som förekommer regelbundet i

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)