VEM I HELA VÄRLDEN KAN MAN LITA PÅ? - En kvalitativ studie om medieförtroende med fokus på unga vuxnas förtroende för avsändare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken roll avsändare spelar för unga vuxnas förtroende för traditionella medier. Teori: Media Priming, Fientliga medier-effekten Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer Material: 3 stycken fokusgrupper med sammanlagt femton deltagare Resultat: Resultatet visar att avsändare är av stor vikt för unga vuxnas medieförtroende. Vidare förklarar resultatet ett antal av de mekanismer som ligger bakom att ett förtroende för en avsändare uppstår. Ett viktigt faktum bakom att så sker är visade sig graden av exponering vara. Alltså, studiens deltagare visade sig i stor utsträckning ha ett stort förtroende för de avsändare som de regelbundet kommer i kontakt med. De avsändare som kompisarna pratar om eller som förekommer regelbundet i

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)