Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ARBETSRELATERAD STRESS EN LITTERATURSTUDIE TILLIE GERLING ROBINSSON PAULA WINHOLT NORDGREN Gerling Robinsson T, Winholt Nordgren P. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020. Bakgrund; Det finns vetenskaplig evidens för att förhållandena på arbetsplatsen har betydande effekt på utveckling av stressymptom vilket kan leda till både psykiska och fysiska problem. Enligt Socialstyrelsen beror en stor del av långtidssjukskrivningarna i Sverige på psykisk ohälsa som är relaterad till arbetet, vilket uppmärksammats speciellt i yrken som innebär mycket kontakt med och ansvar för andra människor. Arbetsförhållanden spelar en stor roll i eventuell utveckling av stressrelaterade symtom. Det finns evidens för samband mellan arbetsrelaterad stress och långtidssjukskrivningar. I denna litteraturstudie belyses stressorer som är kopplade till arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Syfte; Syftet är att belysa arbetsrelaterade stressorer i den nyutexaminerade sjuksköterskans arbetsmiljö. Metod; Litteraturstudie som är baserad på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Artiklarna i studien är hämtade från två databaser, den ena med inriktning på omvårdnad och den andra med inriktning på psykologi. Artiklarna analyserades med metoden innehållsanalys. Resultat; Fyra huvudteman och tre subteman identifierades vid analys av artiklarna. Huvudteman var: Överväldigande inför verkligheten, känslan av vilsenhet i den nya professionella rollen, känslan av ensamhet vid bristande mentorskap och att vänja sig vid skiftarbete. Konklusion; Nyutexaminerade sjuksköterskor står inför en utmanande första tid som kliniskt verksamma. I studierna framkom det flera stressrelaterade faktorer som kan komma att påverka den enskilde individen både fysiskt som psykiskt. Organisation, arbetsmiljö och socialt stöd spelar en stor roll i utvecklingen av stressrelaterade symtom. Individer kan reagera olika på stressrelaterade faktorer, vanligt förekommande symtom som återkom i studierna var koncentrations- och minnesproblematik, sömnstörningar, fatigué, försämrat immunförsvar, gastrointestinala problem samt hjärt- och kärlpåverkan. Genom att uppmärksamma och minimera stressrelaterade faktorer i början av yrkeslivet och ha ett fungerande socialt stöd underlättas den utmanande första tiden för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Nyckelord: Nyutexaminerad, sjuksköterska, stress, stressorer, upplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)