Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av barn med akut smärta inom slutenvården : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse vilket skattas individuellt då varje enskild person upplever smärta olika. Cirka 95 000 barn vårdas på sjukhus årligen i Sverige. Obehandlad akut smärta kan leda till bland annat långvarig smärta samt påverkan fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskan bör sätta barnet i centrum och kartlägga dennes behov och önskemål för omvårdnad vid smärta för en personcentrerad vård. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av och attityd vid akut smärta hos barn inom slutenvården. Metod: Litteraturstudien är strukturerad med inslag av den metodologi som används vid systematiska översikter. Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed med relevanta sökord och begränsningar. Artiklarna analyserades och likheter mellan dessa kategoriserades vilket medförde till resultatet. Resultat: Huvudkategorier identifierades; Brister, Faktorer som underlättar omvårdnaden vid smärta hos barn samt Attityder med tillhörande underkategorier. Sammantaget påvisades en brist av sjuksköterskornas kompetens samt attityder och förhållningssätt vid omvårdnad av barn med smärta. Arbetsplatser världen över hade brister gällande rutiner, resurser och implementering av evidensbaserad vård. Sjuksköterskorna hade däremot en önskan och behov av vidare utbildning. Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer utbildning då en stor brist av kompetens, attityder och förhållningssätt påvisades hos flera länder. Arbetsplatserna bör utvecklas för att implementering av ny kunskap ska vara möjlig. Detta är nödvändigt för att behandlingsmöjligheterna ska förbättras, vilket underlättar omvårdnaden av barn med smärta. Sjuksköterskan bör arbeta genom ett personcentrerat förhållningssätt där barnet är i fokus. Sjuksköterskan måste tänka på barnets bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)