Barns rättigheter i Knutby Filadelfia - En studie som granskar barnens levnadsvillkor i Knutby Filadelfia i relation till barnkonventionen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att reda ut ifall barnen som levde i Knutby Filadelfia hade samma förutsättningar och tillgänglighet till sina rättigheter som barn har i det svenska samhället idag. Frågeställningen är: På vilket sätt begränsade Knutby Filadelfias lära och levnadsstil barnen i församlingens rättigheter? Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ metod, idéanalys och teorier om dels sekter och om dels grupprättigheter gentemot barnens rättigheter. Det är viktigt att det finns en balans mellan grupp- och individuella rättigheter så att det ena inte tar över det andra, då grupp- och individuella rättigheter inte ska slå ut varandra utan komplettera varandra. I Knutby Filadelfia togs de individuella rättigheterna över av grupprättigheterna och det var den inre kretsen med den så kallade “Kristi Brud” i spetsen som styrde Knutby Filadelfia. Fokuset i församlingen kretsade runt Kristi Brud. Barnen i Knutby Filadelfia uppfostrades med psykisk disciplin, utnyttjades för sin arbetskraft och manipulerades av de vuxna. Studien av Knutby Filadelfia aktualiseras av att barnkonventionen blivit svensk lag (1 januari 2020). Även om just den här församlingen inte längre existerar, kan man lära sig något av fallet och förstå de möjliga konflikter som kan uppstå i religiösa samfund i Sverige när barnkonventionen samtidigt ska följas som lag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)