Du är inte godkänd – en undersökning om lärarens situation under arbetet med bedömning

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningAtt lära ut är roligt, att bedöma en människa som misslyckats är mindre roligt. Hur upplever lärarna situationenkring bedömning, och främst när de tvingas att sätta IG på en elev? Ambitionen med denna uppsats är att medhjälp av intervjuer och enkätundersökningar, kartlägga hur lärarna själva beskriver sin situation underbedömningsperioden. Det verkar finnas en stor tilltro till den egna förmågan att bedöma eleverna, men det fannsändå en påtaglig känsla av tyngd hos de flesta lärare när de behövde sätta IG på en elev. Glädjande nog verkardet finnas ett par åtgärder som kan förbättra situationen under bedömningsperioden, då denna undersökning visaratt de lärare inom samma ämne som sitter tillsammans känner sig mindre tyngda under bedömningsperioden.Att jobba som lärare innebär att förhålla sig till ett flertal olika aktörer, såsom ledning, styrdokument och elever.I denna uppsats kunde två olika kategorier av de intervjuade lärarna att utrönas, beroende på hur de förhöll sigtill de olika aktörerna i sin myndighetsutövning. Talande för dessa olika kategorier var att de också förhöll sig påolika sätt gällande den formativa och summativa bedömningen. Genom att kartlägga olika lärarroller och derasförhållande till bedömningen går det att skapa en medvetenhet om det spänningsfält läraren befinner sig i ochvilka konsekvenser detta får för bedömningssituationen.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)