Skolledarskap. Från tanke till handling

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Robert Hellström; [2011-08-29]

Nyckelord: ledarskap; ledare; chef; rektor;

Sammanfattning: Syfte Syftet med studien är att undersöka hur rektorer utvecklar sitt skolledarskap och vad i skolans kontext som har störst inflytande över deras ledarskap. Rektorerna har dessutom tillfrågats om hur de går tillväga för att utveckla sitt ledarskap. Metod För att undersöka och få svar på den valda frågeställningen har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av djupintervjuer med sex stycken yrkesverksamma rektorer. Intervjuerna har baserat sig på en i förväg utskickad intervjumall. Urvalet av respondenter har skett utifrån att de tillfrågade är verksamma som gymnasierektorer. Tillgängligheten till respondenter har haft ett stort inflytande på urvalet. Rektorerna som valde att medverka är samtliga tidigare lärare och har varit verksamma i sin yrkesroll från ett till drygt tio år. ResultatStudien visade på att majoriteten av rektorerna utvecklat sina tankar om skolledarskap från i första hand sina yrkeserfarenheter som lärare och förtroendeuppdrag knutna till rektorsrollen. Flertalet av de intervjuade angav också att mentorer och förebilder haft stort inflytande över deras bild av hur man uppträder som ledare. En stor administration och tidsbrist uppfattades påverka möjligheterna att bedriva ett mer aktivt ledarskap för de flesta rektorer. Få angav att ledarskapsteorier i någon form hade haft någon inverkan på deras val av hur de väljer att leda. Kompetensutveckling av ledarskap bedrevs i första hand genom: (i) Feedback via utvärderingsenkäter, medarbetarsamtal, nätverk och ”korridorsmöten”(ii) Nätverk(iii) Egna studier (akademiska/icke akademiska), seminarium och den Statliga Rektorsutbildningen(iv) Till ringa del av resultat från mätmetoder som t.ex. Balanserat styrkortSlutsatsen av studien blir att majoriteten av respondenterna lär sig skolledarskap genom att växa in i rektorsrollen. Det finns idag ingen professionaliserad väg för lärare att lära sig ledarskap eller hur man vidareutvecklar sitt ledarskap. Hur detta påverkar kvalitén och förmågan att leda personal och skapa visioner och mål som sträcker sig över en längre tidsrymd kan vara intressant fråga för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)