En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. Syfte och forskningsfrågor Studiens syfte är att undersöka utvecklingen av olika distributionskanaler samt framtida förändring inom klädbranschen. Studien tar utgångspunkt i ett företagsperspektiv.   Med syftet som bakgrund har vi formulerat följande forskningsfrågor med fokus på klädbranschen. 1. Vad är karakteristiskt för distributionskanalerna inom dagens klädhandel? 2. Hur anser representanter för handeln och konsulter inom området att fysiska butiker och e-handeln kan komma att utvecklas i framtiden?   Metod Studien baseras på en kvalitativ fallstudie på den svenska klädbranschen. Ansatsen grundar sig i en deduktion med inslag av induktion. Den empiriska datan består av åtta semistrukturerade intervjuer med företrädare och konsulter inom detaljhandeln samt klädbranschen.   Slutsatser Resultatet av studien pekar på att kunden är det centrala inom klädbranschen, att allt som utvecklas och förändras är för kundens köpprocess. Att integrera sina distributionskanaler har lyfts fram som ett måste för klädföretag och även att fysiska butiker måste erbjuda en köpupplevelse som är mer än shopping. Men studien har också visat på en problematik mellan kundens krav på låga priser och samtidigt på hållbarhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)