Den Vackra Vaginan : En litteraturstudie om kvinnlig könsstympning, kvinnlig kosmetisk intimkirurgi samt liknande företeelser i västvärlden

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna C-uppsats är en litteraturstudie som tar upp kvinnlig könsstympning, något som cirka tre miljoner flickor utsätts för varje år, kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, en företeelse som ökar i västvärlden, samt liknande företeelser i västvärldens historia. Dessa jämförs med varandra samt används i en diskussion kring den fria viljan. Datamaterialet består av sex vetenskapliga artiklar, en avhandling, två rapporter samt en bok. Resultatet har analyserats och kodats enligt en kvalitativ dataanalys och sedan sammanställts för att svara på syftet och frågeställningarna. Kollektivismen och individualismen, feministiska teorier samt Maslows behovsteori har använts för att förklara och förstå de resultat som kommit fram. Slutsatserna är att det finns både likheter och skillnader mellan könsstympning och intimkirurgi och att den fria viljan är någonting mycket subjektivt. Slutsatserna är också att västvärldens historia innehåller ett förtryck mot kvinnor vilket visat sig genom att koppla kvinnliga åkommor till hennes kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)