Aktiva flickor och passiva pojkar : En studie av genusframställningen i sex barnböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet för min studie är att undersöka genusframställningen av karaktärer i bilderböcker ur ett språkligt och bildligt perspektiv. Bilderböckerna som analyseras är utvalda från en topplista av de mest sålda barn- och ungdomsböckerna i Sverige år 2016. Studien berör huruvida populär barnlitteratur är acceptabel ur ett genusperspektiv, samt om könsfördelningen bland karaktärerna är jämställd. Den kvantitativa metoden som appliceras på text- och bildanalysen bygger generellt på att studera ordval och illustrerade händelser och koppla dessa till teorier om genus. Resultatet visar att de sex analyserade bilderböckerna mer eller mindre varierar i genusframställnigen, varav två bilderböcker mestadels skildrar normbrytande könsroller och resterande fyra mestadels skildrar stereotypa könsroller. Resultatet visar även att könsfördelningen bland karaktärerna är snedfördelad i samtliga bilderböcker. Slutsatsen är att populära bilderböcker i Sverige år 2016 främst skildrar traditionella könsroller, men att normbrytande könsroller också är vanligt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)