Patientens upplevelser av förändringar av  levnadsvanor i den preoperativa fasen : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Det som utgör de största riskfaktorerna för ohälsa idag är alkohol, rökning och otillräcklig fysisk aktivitet. Preoperativt är det önskvärt att patienten befinner sig i bästa skick för att minska komplikationsriskerna. Det ställs idag inom vissa regioner krav på patienter att förändra sina levnadsvanor. Sveriges regering har utvecklat prioriteringsutredningen “Vårdens svåra val”, för att stötta sjukvården i dessa etiskt svåra beslut. Syfte: Belysa patientens upplevelse av förändringar av sina levnadsvanor i den preoperativa fasen. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie. 13 vetenskapliga artiklar har inkluderades. Manifest innehållsanalys har använts för att få fram resultatet. Resultat: Efter kategoriseringen framkom två stycken huvudteman; patientens eget ansvar och vårdpersonalens betydelse. Till dessa huvudteman tillhörde 2 teman vardera: genom preoperativ information ökade patientens motivation, positiva hälsoeffekter av förändrade levnadsvanor, olika attityder till förändrade levnadsvanor och verktyg för att lyckas med förändrade levnadsvanor. Slutsats: Patienterna ansåg att det var deras eget ansvar att lyckas med förändrade levnadsvanor i den preoperativa fasen. Genom den preoperativa informationen var det enklare att finna motivationen för att lyckas. Det som vårdpersonalen förmedlat till patienten har betydelse för det slutgiltiga operationsresultatet. Vårdpersonalen spelade en stor roll, vars engagemang gjorde så att patienterna motiverades till att försöka förändra sina levnadsvanor. Patienterna önskade anpassade och lättillgängliga verktyg att använda sig av för att kunna ändra sina levnadsvanor i den preoperativa fasen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)